Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος χρηματαγοράς. Τα Ομολογιακά Α/Κ μπορούν να επενδύουν το ενεργητικό τους σε ποσοστό μέχρι και 10% σε μετοχές.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Μεσαίος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μεσοπρόθεσμος (+2 έτη).
  • Τα Ομολογιακά Α/Κ απευθύνονται σε συντηρητικούς επενδυτές που προσβλέπουν σε αποδόσεις υψηλότερες του πληθωρισμού αναλαμβάνοντας μικρό Β.Ε.Κ..

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: