Κανονισμός SFDR


  • Γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR).