Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Μικτά

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν το ενεργητικό τους σε όλα τα προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς. Δε επενδύουν άνω του 65% του ενεργητικού τους σε καμία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων και επενδύουν κατ΄ελάχιστο 10% σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Μεσαίος προς Αυξημένος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μέσο-μακροπρόθεσμος (3 έτη).
  • Η κατηγορία των Μικτών Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις χωρίς να αναλαμβάνουν όμως αυξημένο Β.Ε.Κ για ολόκληρο το κεφάλαιο τους.

Επιλέξτε απο τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: