Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 21/01/2021

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2020
NBG INCOME PLUS / A 923 8.430.586,54 7.108,830 1.185,93 1.185,93 1.185,93 0,011% -0,024%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.000.344,39 757,316 2.641,36 2.641,36 2.641,36 1,186% 3,811%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.002.324,63 30.306,823 1.220,92 1.220,92 1.220,92 0,011% -0,022%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 29.608.398,44 10.988,557 2.694,48 2.694,48 2.694,48 1,187% 3,813%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 709.679,98 516,871 1.373,03 1.373,03 1.373,03 0,603% 0,976%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.776.023,94 2.012,355 1.379,49 1.379,49 1.379,49 0,603% 0,978%