Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 17/10/2018

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2017
NBG INCOME PLUS / A 923 18.217.355,96 15.200,556 1.198,47 1.198,47 1.198,47 0,004% -1,049%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.202.263,30 1.042,818 2.111,84 2.111,84 2.111,84 1,733% 1,193%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.087.834,06 30.077,237 1.233,09 1.233,09 1.233,09 0,005% -1,023%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 35.406.130,21 16.444,762 2.153,03 2.153,03 2.153,03 1,733% 1,218%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.067.163,43 842,225 1.267,08 1.267,08 1.267,08 1,246% -6,356%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 35.441.569,33 27.851,805 1.272,51 1.272,51 1.272,51 1,246% -6,334%