Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 28/07/2021

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2020
NBG INCOME PLUS / A 923 7.433.253,69 6.294,932 1.180,83 1.180,83 1.180,83 -0,003% -0,454%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.545.534,87 854,843 2.977,78 2.977,78 2.977,78 -0,668% 17,033%
NBG INCOME PLUS / B 933 35.750.275,76 29.403,831 1.215,84 1.215,84 1.215,84 -0,002% -0,438%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 31.663.034,40 10.422,035 3.038,09 3.038,09 3.038,09 -0,668% 17,052%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 972.229,43 626,946 1.550,74 1.550,74 1.550,74 -0,384% 14,045%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 8.116.584,69 5.208,795 1.558,25 1.558,25 1.558,25 -0,383% 14,063%