Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 17/08/2018

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2017
NBG INCOME PLUS / A 923 19.801.798,50 16.483,761 1.201,29 1.201,29 1.201,29 -0,018% -0,816%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.338.270,10 1.074,627 2.175,89 2.175,89 2.175,89 0,193% 4,262%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.933.535,60 29.883,228 1.235,93 1.235,93 1.235,93 -0,017% -0,795%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 36.484.126,30 16.447,557 2.218,21 2.218,21 2.218,21 0,192% 4,282%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.169.731,81 891,321 1.312,36 1.312,36 1.312,36 0,437% -3,009%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 36.705.945,23 27.851,805 1.317,90 1.317,90 1.317,90 0,437% -2,993%