Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 25/05/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 10.644.805,95 9.074,287 1.173,07 1.173,07 1.173,07 0,014% -1,730%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.837.460,03 824,505 2.228,56 2.228,56 2.228,56 0,293% -9,525%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.671.827,83 30.371,371 1.207,45 1.207,45 1.207,45 0,014% -1,718%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 24.781.935,86 10.903,144 2.272,92 2.272,92 2.272,92 0,293% -9,516%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 574.752,90 502,857 1.142,97 1.142,97 1.142,97 0,011% -20,999%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 17.152.550,37 14.937,357 1.148,30 1.148,30 1.148,30 0,012% -20,990%