Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 22/2/2024

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INCOME PLUS / A 923 4.301.509,04 3.717,600 1.157,07 1.157,07 1.157,07 -0,037% 0,042%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.865.741,87 1.092,612 3.538,07 3.538,07 3.538,07 0,090% 5,366%
NBG INCOME PLUS / B 933 22.219.062,53 18.633,026 1.192,46 1.192,46 1.192,46 -0,037% 0,048%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.984.724,29 3.040,169 3.613,20 3.613,20 3.613,20 0,090% 5,373%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.007.213,98 557,315 1.807,26 1.807,26 1.807,26 0,211% 7,122%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.056.074,31 1.131,214 1.817,58 1.817,58 1.817,58 0,212% 7,128%