Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 09/04/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 10.621.729,10 9.149,991 1.160,85 1.160,85 1.160,85 0,099% -2,754%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.625.003,05 775,844 2.094,50 2.094,50 2.094,50 1,609% -14,968%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.942.701,69 30.919,191 1.194,81 1.194,81 1.194,81 0,098% -2,747%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 23.270.060,64 10.893,721 2.136,10 2.136,10 2.136,10 1,609% -14,963%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 564.073,23 502,857 1.121,74 1.121,74 1.121,74 -0,229% -22,466%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 16.833.190,47 14.937,357 1.126,92 1.126,92 1.126,92 -0,228% -22,461%