Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 25/11/2021

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2020
NBG INCOME PLUS / A 923 6.895.671,70 5.881,126 1.172,51 1.172,51 1.172,51 -0,018% -1,155%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.125.654,11 963,474 3.244,15 3.244,15 3.244,15 0,327% 27,502%
NBG INCOME PLUS / B 933 35.175.470,02 29.133,963 1.207,37 1.207,37 1.207,37 -0,018% -1,132%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 34.474.635,25 10.414,856 3.310,14 3.310,14 3.310,14 0,327% 27,533%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 973.326,89 602,507 1.615,46 1.615,46 1.615,46 -0,124% 18,805%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 8.456.045,49 5.208,795 1.623,42 1.623,42 1.623,42 -0,124% 18,834%