Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 29/10/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 8.995.801,16 7.579,903 1.186,80 1.186,80 1.186,80 -0,041% -0,580%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.797.415,66 789,324 2.277,16 2.277,16 2.277,16 -2,578% -7,552%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.812.396,94 30.131,867 1.221,71 1.221,71 1.221,71 -0,042% -0,558%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 25.695.655,05 11.062,616 2.322,75 2.322,75 2.322,75 -2,577% -7,532%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 587.897,19 510,741 1.151,07 1.151,07 1.151,07 -3,053% -20,439%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 3.252.191,03 2.812,355 1.156,39 1.156,39 1.156,39 -3,053% -20,433%