Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 29/09/2022

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2021
NBG INCOME PLUS / A 923 5.380.273,61 4.826,425 1.114,75 1.114,75 1.114,75 0,016% -4,690%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.156.207,72 1.114,633 2.831,61 2.831,61 2.831,61 0,938% -13,240%
NBG INCOME PLUS / B 933 32.387.536,95 28.206,001 1.148,25 1.148,25 1.148,25 0,017% -4,664%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 22.847.585,26 7.905,389 2.890,13 2.890,13 2.890,13 0,938% -13,216%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 750.309,27 579,718 1.294,27 1.294,27 1.294,27 0,165% -20,447%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 7.709.287,43 5.925,435 1.301,05 1.301,05 1.301,05 0,164% -20,425%