Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 07/08/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 9.270.201,83 7.817,450 1.185,83 1.185,83 1.185,83 0,014% -0,661%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.953.095,61 833,797 2.342,41 2.342,41 2.342,41 0,201% -4,903%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.429.705,90 29.844,641 1.220,64 1.220,64 1.220,64 0,013% -0,645%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 21.665.342,28 9.068,205 2.389,15 2.389,15 2.389,15 0,201% -4,889%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 643.303,92 510,741 1.259,55 1.259,55 1.259,55 -0,735% -12,941%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 18.903.034,92 14.937,355 1.265,49 1.265,49 1.265,49 -0,734% -12,927%