Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 17/01/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 13.770.185,20 11.539,296 1.193,33 1.193,33 1.193,33 0,003% -0,033%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.218.085,54 878,069 2.526,09 2.526,09 2.526,09 0,500% 2,554%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.706.159,14 30.701,096 1.228,17 1.228,17 1.228,17 0,002% -0,032%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 29.298.118,88 11.372,835 2.576,15 2.576,15 2.576,15 0,500% 2,555%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.041.728,85 716,359 1.454,20 1.454,20 1.454,20 0,161% 0,514%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 21.821.017,16 14.937,357 1.460,84 1.460,84 1.460,84 0,161% 0,515%