Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 08/06/2023

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INCOME PLUS / A 923 4.718.958,35 4.174,637 1.130,39 1.130,39 1.130,39 -0,058% 0,955%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.045.817,32 957,831 3.179,91 3.179,91 3.179,91 -0,517% 10,358%
NBG INCOME PLUS / B 933 28.134.574,27 24.157,003 1.164,65 1.164,65 1.164,65 -0,059% 0,970%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 21.416.991,70 6.596,937 3.246,51 3.246,51 3.246,51 -0,516% 10,378%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 823.375,39 506,306 1.626,24 1.626,24 1.626,24 -0,042% 11,956%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 8.755.174,40 5.354,113 1.635,22 1.635,22 1.635,22 -0,042% 11,974%