Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 05/12/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 13.784.885,82 11.539,296 1.194,60 1.194,60 1.194,60 -0,011% 0,490%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.022.585,53 845,004 2.393,58 2.393,58 2.393,58 0,712% 25,085%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.593.436,28 30.577,836 1.229,43 1.229,43 1.229,43 -0,011% 0,510%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 27.747.982,88 11.367,886 2.440,91 2.440,91 2.440,91 0,713% 25,109%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.024.505,97 722,291 1.418,41 1.418,41 1.418,41 1,215% 21,222%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 21.283.118,13 14.937,357 1.424,82 1.424,82 1.424,82 1,215% 21,244%