Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 20/08/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 14.786.440,46 12.325,753 1.199,64 1.199,64 1.199,64 -0,005% 0,914%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.937.107,67 862,163 2.246,80 2.246,80 2.246,80 1,171% 17,414%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.530.843,93 29.590,827 1.234,53 1.234,53 1.234,53 -0,006% 0,927%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 27.279.007,89 11.906,649 2.291,07 2.291,07 2.291,07 1,171% 17,429%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.056.912,86 802,515 1.317,00 1.317,00 1.317,00 1,073% 12,555%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 29.339.885,20 22.178,739 1.322,88 1.322,88 1.322,88 1,073% 12,569%