Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 20/02/2020

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INCOME PLUS / A 923 12.786.340,16 10.707,677 1.194,13 1.194,13 1.194,13 -0,004% 0,034%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.427.313,98 927,503 2.617,04 2.617,04 2.617,04 0,736% 6,246%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.904.346,91 30.841,029 1.229,02 1.229,02 1.229,02 -0,005% 0,037%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 29.770.504,73 11.154,247 2.668,98 2.668,98 2.668,98 0,736% 6,251%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 914.608,64 614,613 1.488,10 1.488,10 1.488,10 0,682% 2,857%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 22.330.464,32 14.937,357 1.494,94 1.494,94 1.494,94 0,682% 2,861%