Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 20/6/2024

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INCOME PLUS / A 923 4.146.662,19 3.553,668 1.166,87 1.166,87 1.166,87 0,009% 0,890%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 4.685.859,80 1.227,543 3.817,27 3.817,27 3.817,27 0,465% 13,681%
NBG INCOME PLUS / B 933 19.882.664,35 16.531,648 1.202,70 1.202,70 1.202,70 0,009% 0,907%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 11.492.150,66 2.947,568 3.898,86 3.898,86 3.898,86 0,465% 13,704%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 976.235,55 526,820 1.853,07 1.853,07 1.853,07 1,023% 9,838%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.108.487,45 1.131,214 1.863,92 1.863,92 1.863,92 1,024% 9,860%