Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 13/12/2018

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2017
NBG INCOME PLUS / A 923 17.254.051,65 14.519,143 1.188,37 1.188,37 1.188,37 0,011% -1,883%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.035.621,58 1.006,821 2.021,83 2.021,83 2.021,83 1,051% -3,120%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.019.812,58 30.275,565 1.222,76 1.222,76 1.222,76 0,011% -1,852%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 33.914.720,89 16.452,408 2.061,38 2.061,38 2.061,38 1,051% -3,091%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.023.807,60 842,225 1.215,60 1.215,60 1.215,60 1,640% -10,161%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 34.003.466,62 27.851,805 1.220,87 1.220,87 1.220,87 1,639% -10,135%