Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 24/04/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 16.003.927,09 13.358,386 1.198,04 1.198,04 1.198,04 -0,009% 0,779%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.076.220,37 913,143 2.273,71 2.273,71 2.273,71 0,777% 18,820%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.970.757,27 30.799,856 1.232,82 1.232,82 1.232,82 -0,008% 0,787%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 33.480.510,35 14.441,291 2.318,39 2.318,39 2.318,39 0,778% 18,830%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.145.591,86 842,225 1.360,20 1.360,20 1.360,20 0,075% 16,248%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 30.300.530,41 22.178,739 1.366,20 1.366,20 1.366,20 0,075% 16,256%