Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 15/04/2021

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2020
NBG INCOME PLUS / A 923 8.382.838,36 7.084,050 1.183,34 1.183,34 1.183,34 -0,015% -0,242%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.143.972,36 763,535 2.807,96 2.807,96 2.807,96 -0,327% 10,358%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.195.986,84 29.709,914 1.218,31 1.218,31 1.218,31 -0,016% -0,236%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 29.359.317,10 10.249,159 2.864,56 2.864,56 2.864,56 -0,327% 10,366%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 819.914,41 547,766 1.496,83 1.496,83 1.496,83 0,266% 10,081%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 3.026.485,27 2.012,355 1.503,95 1.503,95 1.503,95 0,266% 10,088%