Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 16/05/2022

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2021
NBG INCOME PLUS / A 923 5.921.251,44 5.177,485 1.143,65 1.143,65 1.143,65 -0,040% -2,219%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.337.208,55 1.128,012 2.958,49 2.958,49 2.958,49 2,202% -9,352%
NBG INCOME PLUS / B 933 34.358.587,07 29.170,552 1.177,85 1.177,85 1.177,85 -0,040% -2,206%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 29.925.747,75 9.911,821 3.019,20 3.019,20 3.019,20 2,202% -9,340%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 840.526,52 589,086 1.426,83 1.426,83 1.426,83 2,225% -12,299%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 7.469.901,66 5.208,795 1.434,09 1.434,09 1.434,09 2,225% -12,288%