Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 25/06/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 15.305.714,68 12.772,948 1.198,29 1.198,29 1.198,29 0,006% 0,800%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 1.956.333,43 867,773 2.254,43 2.254,43 2.254,43 -0,477% 17,813%
NBG INCOME PLUS / B 933 36.659.937,07 29.728,973 1.233,14 1.233,14 1.233,14 0,007% 0,813%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 27.275.032,07 11.864,681 2.298,84 2.298,84 2.298,84 -0,477% 17,828%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.104.822,64 816,767 1.352,68 1.352,68 1.352,68 -0,293% 15,605%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 30.134.558,00 22.178,739 1.358,71 1.358,71 1.358,71 -0,294% 15,618%