Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 27/01/2023

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INCOME PLUS / A 923 5.032.507,25 4.472,589 1.125,19 1.125,19 1.125,19 -0,007% 0,490%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.121.687,23 1.029,343 3.032,70 3.032,70 3.032,70 0,979% 5,249%
NBG INCOME PLUS / B 933 30.844.906,14 26.610,033 1.159,15 1.159,15 1.159,15 -0,007% 0,493%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 20.490.695,47 6.618,937 3.095,77 3.095,77 3.095,77 0,979% 5,253%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 815.366,51 521,725 1.562,83 1.562,83 1.562,83 0,605% 7,591%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 11.708.406,37 7.451,629 1.571,25 1.571,25 1.571,25 0,605% 7,593%