Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 17/10/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 14.475.515,93 12.098,107 1.196,51 1.196,51 1.196,51 -0,021% 0,650%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.114.215,93 907,025 2.330,93 2.330,93 2.330,93 -0,194% 21,811%
NBG INCOME PLUS / B 933 38.056.662,05 30.906,643 1.231,34 1.231,34 1.231,34 -0,021% 0,666%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 27.324.071,44 11.495,563 2.376,92 2.376,92 2.376,92 -0,194% 21,830%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.119.376,92 802,515 1.394,84 1.394,84 1.394,84 0,049% 19,208%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 20.928.112,47 14.937,357 1.401,06 1.401,06 1.401,06 0,049% 19,222%