Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 21/02/2019

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INCOME PLUS / A 923 16.265.877,67 13.629,362 1.193,44 1.193,44 1.193,44 0,008% 0,392%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 2.154.795,60 1.006,821 2.140,20 2.140,20 2.140,20 0,331% 11,843%
NBG INCOME PLUS / B 933 37.548.240,63 30.575,945 1.228,03 1.228,03 1.228,03 0,008% 0,396%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 35.918.925,62 16.460,355 2.182,15 2.182,15 2.182,15 0,332% 11,847%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 1.071.247,94 842,225 1.271,93 1.271,93 1.271,93 0,620% 8,704%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 28.332.922,59 22.178,739 1.277,48 1.277,48 1.277,48 0,620% 8,706%