Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

Παρακαλούμε αποστείλατε τις αναφορές σας γραπτά ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  • ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
    Λ.Συγγρού 103-105
    117 45 Αθήνα
    (υπ΄όψιν Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης)

    E-mail address: info.ac@nbgam.nbg.gr