Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Ομολογιακά Εσωτερικού

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος χρηματαγοράς Ελλήνων εκδοτών. Τα Ομολογιακά Α/Κ μπορούν να επενδύουν το ενεργητικό τους σε ποσοστό μέχρι και 10% σε μετοχές.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Αυξημένος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μεσομακροπρόθεσμος.
  • Τα Ομολογιακά Α/Κ απευθύνονται σε επενδυτές που προσβλέπουν σε αποδόσεις υψηλότερες του πληθωρισμού αναλαμβάνοντας τον ανάλογο βαθμό επενδυτικού κινδύνου.

Το ενεργητικό των Α/Κ εσωτερικού επενδύεται κυρίως στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: