ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού ΚΑ-952


Σύσταση

Φ.Ε.Κ. Β’ 432/24.06.1991


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σύγκριση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Αγορά σε Ομολογιακούς Τίτλους Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών Ελλήνων εκδοτών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκδόσεων. Δευτερευόντως επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις, λοιπές κινητές αξίες, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλός.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.