Διοικητικές Πληροφορίες

Διάθεση Μεριδίων

Για τη συμμετοχή και την απόκτηση μεριδίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία, θα πρέπει να χορηγηθεί στον υποψήφιο μεριδιούχο το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο επιθυμεί να επενδύσει. Ο υποψήφιος μεριδιούχος μπορεί επίσης να παραλάβει το Ενημερωτικό Δελτίο, τον Κανονισμό και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επιπλέον απαιτείται η υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Εταιρεία μέσω του Δικτύου διάθεσης μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, χρέωση του καταθετικού του λογαριασμού με το προς επένδυση ποσό, καθώς και καταβολή στον θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η εξυπηρέτηση για τη συμμετοχή στα Αμοιβαία Κεφάλαια προϋποθέτει την ύπαρξη Λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές του Μεριδιούχου.

Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από ένα Δικαιούχο (και μέχρι τέσσερις) και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5638/32 "περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό".

Εξαγορά Μεριδίων

Η εξαγορά μεριδίων δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό. Οι μεριδιούχοι μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους όποτε επιθυμούν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Εταιρεία Διαχείρισης μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΤΕ. Ειδικότερα, ο μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ μπορεί να απευθύνεται σε ένα από τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σύμφωνα με τα σχετικώς αναφερόμενα ανωτέρω, καθώς και στο δίκτυο της Ν.P. Insurance - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε..

Το προϊόν της εξαγοράς των μεριδίων πιστώνεται στο τραπεζικό λογαριασμό του μεριδιούχου μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Ανταλλαγές Μεριδίων

Οι Μεριδιούχοι έχουν τη δυνατότητα κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς την Εταιρεία Διαχείρισης μέσω του Δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ να ανταλλάξουν τα μερίδια του Α/Κ που κατέχουν με μερίδια ενός άλλου Α/Κ.

Η ανταλλαγή μεριδίων είναι πράξη εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχει ο μεριδιούχος και στη συνέχεια πράξη διάθεσης μεριδίων σε νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα ανωτέρω αναγραφόμενα διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων (άρθρο 11, Ν.4099/2012)

Η Εταιρεία Διαχείρισης αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.