Προμήθειες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Κ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ %
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
550 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 0,00% 0,50%
750 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 0,00% 1,00%
752 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 0,00% 1,00%
753 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 0,00% 1,00%
782 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,00% 0,50%
913 ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 0,00% 0,50%
916 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 0,00% 1,00%
951 ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 0,00% 1,00%
952 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 0,00% 0,50%
953 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 0,00% 1,00%
957 ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 0,00% 0,50%
961 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 0,00% 1,00%
962 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 0,00% 0,50%
965 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 0,00% 0,50%
970 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,00% 0,50%
971 N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 0,50% 1,00%
991 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 0,00% 1,00%

Εξαιρέσεις:

1. Η προμήθεια εξαγοράς (σε όποια Αμοιβαία Κεφάλαια υπάρχει) είναι μηδενική εάν ο τίτλος (ηλεκτρονική καταχώρηση) διακρατηθεί πέραν του έτους.

2. Δεν θα παρακρατούνται προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς για τις παρακάτω κατηγορίες μεριδιούχων:

 • Θεσμικοί επενδυτές (Ασφαλιστικοί & Συλλογικοί φορείς, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια κλπ.)
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου
 • Εταιρείες μέλη του Ομίλου ΕΤΕ
 • Ιδιώτες επενδυτές με αρχικό ποσό συμμετοχής ύψους € 1 εκ και άνω
 • Πελάτες χαρτοφυλακίων εντολής που συμμετέχουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας στο πλαίσιο της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους
 • Το προσωπικό της Εταιρείας και οι συγγενείς τους α’ βαθμού, οι υπάλληλοι της ΕΤΕ καθώς και τα νυν και πρώην Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

3. Ανταλλαγές Μεριδίων μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας εξαγοράς σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας εξαγοράς, δεν θα παρακρατείται προμήθεια εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας εξαγοράς σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας εξαγοράς θα παρακρατείται, κατά την πράξη εξαγοράς από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκίνησης, η αντίστοιχη διαφορά προμηθειών εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής τίτλου (ηλεκτρονικής καταχώρησης) που έχει συμπληρώσει σε ισχύ ένα ημερολογιακό έτος από την έκδοσή του / καταχώρησή του, δεν θα παρακρατείται σε καμία περίπτωση προμήθεια εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ενοποίησης τίτλων (ηλεκτρονικών καταχωρήσεων) μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων από διαφορετικές ημερομηνίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, η προμήθεια κατά την πράξη εξαγοράς παύει να παρακρατείται μόνο μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία ενοποίησης των τίτλων και όχι από την αρχική ημερομηνία που είχαν οι τίτλοι πριν την ενοποίηση.
 • Ως προς τις ανταλλαγές μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Αμοιβαία Κεφάλαια στα οποία υπάρχει προμήθεια συμμετοχής θα καταβάλλεται, εκτός από την τυχόν διαφορά της προμήθειας εξαγοράς, και η εκάστοτε ισχύουσα προμήθεια διάθεσης των εν λόγω Αμοιβαίων Κεφαλαίων.