Συχνές Ερωτήσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

1. Γιατί να επενδύσω στα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μια Εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη χώρα μας. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται 16 Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ, το Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ, 3 NBG International Funds SICAV (Λουξεμβούργο) και 1 NBG International Funds FCP (Λουξεμβούργο) όλων των κατηγοριών και υποκατηγοριών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των επενδυτών. Μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα επενδυτικής πρόσβασης σε όλες τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές του κόσμου. Η επαγγελματική διαχείριση, η τεχνογνωσία και η πολύχρονη πείρα των στελεχών της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ σε συνδυασμό με τη φήμη και την ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που είναι ο Θεματοφύλακας όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτελούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

2. Πως μπορώ να επενδύσω στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία;

Οι διαδικασίες επένδυσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι πολύ απλές και συνοπτικές. Ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει στα Αμοιβαία Κεφάλαια συμπληρώνοντας μια αίτηση συμμετοχής μέσω του Δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ. Οι συναλλαγές στα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και το Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της χρεοπίστωσης λογαριασμών, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη (08:00 π.μ έως τις 14:30) και τη Παρασκευή (08:00 π.μ έως τις 14:00).

Οι συναλλαγές στα NBG International Funds SICAV (Λουξεμβούργο) και NBG International Funds FCP ((Λουξεμβούργο) πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της χρεοπίστωσης λογαριασμών, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:00 π.μ έως τις 12:00).

Η αίτηση συμμετοχής για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει να φέρει ενδείξεις από το ON LINE σύστημα της Ε.Τ.Ε.. Ο μεριδιούχος για τις συναλλαγές του θα πρέπει να τηρεί λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Ε.Τ.Ε.

3. Με ποιο χρηματικό ποσό μπορώ να συμμετέχω στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία;

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για όλα τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ και το Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ προσδιορίζεται στα €50, εκτός από το Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD)–Ομολογιακό Εξωτερικού στο οποίο το ελάχιστο ποσό συμμετοχής προσδιορίζεται στα 50 Δολάρια ΗΠΑ.

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για τα NBG International Funds SICAV (Λουξεμβούργο) και NBG International Funds FCP ((Λουξεμβούργο) προσδιορίζεται στα €3.000.

4. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιήσω συμμετοχή στα Αμοιβαία Κεφάλαια εντός του προβλεπόμενου ωραρίου συναλλαγών, με ποια τιμή θα υπολογισθούν τα μερίδια μου;

Τα μερίδια θα υπολογισθούν με την τιμή διάθεσης που θα προκύψει από την αποτίμηση του ενεργητικού της ημέρας υποβολής της αίτησης και χρεοπίστωσης των λογαριασμών.

5. Πότε θα γνωρίζω ποια ήταν η τιμή διάθεσης με την οποία συμμετείχα στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

Η τιμή διάθεσης είναι γνωστή την επόμενη ημέρα το μεσημέρι μετά την οριστικοποίηση των συναλλαγών, καλώντας στο 210-90.07.400 όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης η τιμή διάθεσης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.nbgam.gr. Επιπλέον μετά από τη συμμετοχή του μεριδιούχου αποστέλλεται από την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, το statement προς τον μεριδιούχο, στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή.

6. Έχω το δικαίωμα να συμπεριλάβω και άλλους συνδικαιούχους στη συμμετοχή που θα πραγματοποιήσω στα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε έχετε το δικαίωμα να συμπεριλάβετε μέχρι και τρεις επιπλέον συνδικαιούχους σε κάθε αίτηση συμμετοχής που υποβάλλετε. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο καθένας από τους συνδικαιούχους της επένδυσης δικαιούται να κάνει χρήση ή να ζητήσει εξαγορά των μεριδίων ολική ή μερική, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων συνδικαιούχων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματα από τη συμμετοχή του στο Α/Κ θα περιέρχονται αυτοδίκαια στους επιζώντες.

7. Πως μπορώ να εξαγοράσω τα μερίδια μου και με ποια τιμή;

Ο μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να εξαγοράσει (ρευστοποιήσει) μερίδια του είτε ολικά είτε μερικά. Για την εξαγορά μεριδίων χρειάζεται να συμπληρωθεί και υπογραφεί σχετική αίτηση εξαγοράς η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς το προϊόν της εξαγοράς πιστώνεται στο λογαριασμό καταθέσεων του/των δικαιούχων. Για την ασφάλεια των συναλλαγών των μεριδιούχων πιστώνεται μόνο ο λογαριασμός που δηλώνεται κατά την εξαγορά με τη προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται σε αυτόν το όνομα του αιτούντος την εξαγορά. Η τιμή εξαγοράς με την οποία θα υπολογισθούν τα εξαγοραζόμενα μερίδια είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

8. Πως μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση ή άλλα ατομικά στοιχεία μου;

Αλλαγή της διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων του μεριδιούχου σε σχέση με τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Στην περίπτωση που η ενημέρωση για την αλλαγή διεύθυνσης γίνει στην ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ μέσω email θα πρέπει απαραίτητα να ενημερωθεί και το κατάστημα συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας για την ενημέρωση του αρχείου του. Εάν χρειασθεί να γίνουν μεταβολές σε ατομικά στοιχεία του μεριδιούχου για λόγους π.χ. γάμου, διαζυγίου, θανάτου, αλλαγής επωνυμίας για νομικά πρόσωπα κ.λ.π. θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σε κάποιο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

9. Μπορώ να ενεχυριάσω το τίτλο των μεριδίων μου για εξασφάλιση απαιτήσεων;

Σύμφωνα με το νόμο 4099/2012 οι μεριδιούχοι μπορούν να ενεχυριάσουν μερίδιά τους για εξασφάλιση απαιτήσεων. Ο ενεχυριούχος δανειστής θα πρέπει να αποστείλει τη σχετική σύμβαση ενεχυρίασης στη ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ.

10. Πως μπορώ να ενημερώνομαι για την επένδυση μου;

Για την αξία της επένδυσής του ο μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται μέσω του I.V.R καλώντας στο 210-90.07.400 και πληκτρολογώντας τον αριθμό πελάτη και τον ειδικό αριθμό (PIN). Επιπλέον ο μεριδιούχος μπορεί να ενημερώνεται για την αξία της επένδυσης του από όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας καθώς επίσης και από το αντίγραφο επενδυτικού λογαριασμού (statement) που του αποστέλλεται κάθε τρίμηνο. Όσον αφορά την παρακολούθηση των τιμών των μεριδίων των Α/Κ σχετική ενημέρωση παρέχεται από τον ημερήσιο τύπο, την ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.nbgam.gr και τηλεφωνικά όλο το εικοσιτετράωρο καλώντας στο 210-90.07.400.