Ενημέρωση Επενδυτών

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4099/2012 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, σας ενημερώνουμε ότι, η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εξαγοράζονται καταβάλλεται στον μεριδιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Οι ημέρες πίστωσης των εξαγοραζόμενων μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Υποβολή αίτησης εξαγοράς Ημέρα κατά την οποία τα χρήματα είναι διαθέσιμα
Δευτέρα Παρασκευή
Τρίτη Δευτέρα
Τετάρτη Τρίτη
Πέμπτη Τετάρτη
Παρασκευή Πέμπτη

Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον μεταξύ των ημερών δεν παρεμβάλλονται αργίες, πέραν του Σαββάτου και της Κυριακής. Σε περίπτωση που μεταξύ της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς μεριδίων και της ημέρας κατά την οποία τα χρήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα παρεμβάλλεται/παρεμβάλλονται επιπλέον αργία/αργίες, μετατίθεται αναλόγως η κατά τα ως άνω οριζόμενη ημέρα καταβολής των χρημάτων στο μεριδιούχο.

Ενημέρωση για τις ημερομηνίες πίστωσης των εξαγοραζόμενων μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.