ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Η εταιρεία Διαχείρισης

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιδρύθηκε το 1972 με πρωτοβουλία της ΕΤΕΒΑ που σήμερα έχει συγχωνευθεί με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σε συνεργασία με την Deutsche Bank αποτελώντας την πρωτοπόρο εταιρεία στην Ελλάδα στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Το 1973 η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δημιούργησε την οικογένεια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ, ξεκινώντας την διάθεση του πρώτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την επωνυμία "ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ".

Σήμερα η Εταιρεία διαχειρίζεται 30 Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ, 3 NBG, το Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ, 3 NBG International Funds SICAV (Λουξεμβούργο) και 4 NBG International Funds FCP (Luxembourg). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. καλύπτουν τις κυριότερες επενδυτικές κατηγορίες, (Μετοχικά, Ομολογιακά, Μικτά και Funds of Funds), στην Ελλάδα και στις Διεθνείς Αγορές. Το εύρος αυτό των επενδυτικών προϊόντων προσφέρει μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους επενδυτικό πλάνο σύμφωνα με το επενδυτικό τους προφίλ και τους επενδυτικούς τους στόχους μέσω της επένδυσης τους σε χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., εκτός από τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προσφέρει και τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες:

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων επενδύσεων
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών
  • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

Γνωστή για την συνέπεια και αξιοπιστία της η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ προσφέρει επαγγελματική διαχείριση υψηλών προδιαγραφών καθώς και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.
Η Εταιρεία με την πολύχρονη εμπειρία της στη διαχείριση κεφαλαίων εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις ραγδαίες εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές.Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Φ.Ε.Κ. Σύστασης: 1797/27.10.1972
Αρ. αδείας λειτουργίας Ε.Κ.: 11/451/31.10.2007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000