Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Διαχείρισης Διαθεσίμων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων επενδύει το ενεργητικό του κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από μέσα χρηματαγοράς και καταθετικά προϊόντα.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Ελάχιστος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Βραχυπρόθεσμος (1 έτος).
  • Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις ανάλογες με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην διασφάλιση του κεφαλαίου τους.

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: