Γενικές Πληροφορίες

Έδρα της ΑΕΔΑΚ

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχει έδρα στην Λ.Συγγρού 103-105, 117 45, Αθήνα.

Προμήθειες

Ο μεριδιούχος κατά την αγορά μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του, επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, το ακριβές ποσοστό της οποίας αναγράφεται στην αίτηση συμμετοχής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. O μεριδιούχος κατά την εξαγορά μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του, επιβαρύνεται με προμήθεια εξαγοράς, το ακριβές ποσοστό της οποίας αναγράφεται στην αίτηση εξαγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για τη διαχείριση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου η Εταιρεία εισπράττει προμήθεια διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονισμό του, η οποία επιβαρύνει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και εκφράζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δικαιούται προμήθεια θεματοφυλακής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία επιβαρύνει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και εκφράζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (πολιτική προμηθειών) είναι διαθέσιμη στους επενδυτές μέσω της ανάρτησής της στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Δείτε τον Αναλυτικό Πίνακα Προμηθειών.

Φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 1. Τα αμοιβαία κεφάλαια (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
  Συγκεκριμένα: Η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

 2. Η εταιρεία διαχείρισης, στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή τυχόν επιμέρους επενδυτικών του τμημάτων. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των μεριδιούχων του.
  Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή τυχόν επιμέρους επενδυτικών του τμημάτων βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :
  • για Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χρηματαγοράς άνευ προσαυξήσεως,
  • για ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25),
  • για μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5),
  • για μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και για κάθε άλλη κατηγορία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα.
  Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α., η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

 3. Από τον φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος, εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά:
  • τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή,
  • τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και έχει καταβληθεί από άλλους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α..
   Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

 4. Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση οι μεριδιούχοι των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

 5. Οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 6. Η φορολόγηση του εισοδήματος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εξαρτάται από τη φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται. Οι μεριδιούχοι σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς την φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, οφείλουν να ζητούν συμβουλές ή/και πληροφορίες από το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο.

Ημερομηνίες Εκθέσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τη διαχειριστική χρήση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία τέλους χρήσης είτε την 30η Ιουνίου, είτε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Η εταιρία για λογαριασμό εκάστου αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσει τις παρακάτω Εκθέσεις:

 • την Εξαμηνιαία Έκθεση, που καλύπτει τους πρώτους έξι (6) μήνες κάθε διαχειριστικής χρήσης και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.
 • την Ετήσια Έκθεση, για κάθε διαχειριστική χρήση και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της χρήσης.

Κανονισμός – Εκθέσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Οι σχέσεις μεταξύ Εταιρείας Διαχειρίσεως, Θεματοφύλακα και Μεριδιούχων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Ο Κανονισμός περιέχει την ονομασία κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και τη διάρκειά του, τον επενδυτικό σκοπό του, τους κανόνες αποτίμησης και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τον μεριδιούχο, περί της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Κανονισμός, η τελευταία ετήσια και τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει και την έκθεση του αρμόδιας Ελεγκτικής εταιρίας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου και διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Κανόνες αποτίμησης ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η εταιρία διαχείρισης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της εταιρίας διαχείρισης, του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από το ν. 4099/2012 δημοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον Κανονισμό βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφαλαίο και τα κέρδη που ενδεχόμενα διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Περαιτέρω, για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή διάθεσης και η τιμής εξαγοράς του μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται αντίστοιχα της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς.

Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμής εξαγοράς, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο.

Πληροφοριακό Υλικό

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό διαχείριση Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας ΔΗΛΟΣ και το Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ, καθώς και τα διάφορα ενημερωτικά τους έντυπα, το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Κανονισμοί, τα K.I.I.D.s καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρίας Διαχείρισης, στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και είναι διαθέσιμα από την παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (www.nbgam.gr). Ειδικότερα, για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ τα παραπάνω έντυπα διατίθενται, επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων, και από το δίκτυο της Ν.P. Insurance - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επενδυτικό κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ, στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 103-105, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ: 210-90.07.400, fax: 210-90.07.499.

Δίκτυο Διάθεσης Μεριδίων

Η διάθεση των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας πραγματοποιείται από:

 • Τo Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα η διάθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ που διαχειρίζεται η Εταιρεία γίνεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και από το δίκτυο της Ν.P. Insurance - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε..

Συχνότητα Δημοσίευσης Τιμών

Οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (καθαρή, διάθεσης και εξαγοράς) καθώς και η αξία του Καθαρού Ενεργητικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δημοσιεύονται καθημερινά στον οικονομικό και πολιτικό τύπο.