Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 17/01/2020

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 284.025,24 295,231 962,0400 962,0400 962,0400 0,119% 0,585%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 12.880.546,31 13.515,838 953,0000 953,0000 953,0000 0,120% 0,587%