Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 22/2/2024

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 523.079,44 543,807 961,88 961,88 961,88 -0,091% 0,377%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 10.785.804,23 11.303,125 954,23 954,23 954,23 -0,091% 0,383%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 31.449.098,18 31.848,574 987,46 987,46 987,46 -0,492% -1,331%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 3.020.337,90 3.040,657 993,32 993,32 993,32 -0,400% -0,668%