Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 21/01/2021

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2020
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 499.126,48 516,367 966,6100 966,6100 966,6100 0,375% 0,700%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 12.394.818,98 12.939,845 957,8800 957,8800 957,8800 0,375% 0,702%