Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 27/01/2023

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 508.647,73 552,557 920,5300 920,5300 920,5300 0,256% 2,482%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 11.203.263,22 12.272,940 912,8400 912,8400 912,8400 0,256% 2,485%