Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 20/02/2020

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2019
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 348.229,28 353,507 985,0700 985,0700 985,0700 0,288% 2,992%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 13.305.170,43 13.634,541 975,8400 975,8400 975,8400 0,288% 2,998%