Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 08/06/2023

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 515.410,60 552,557 932,7700 932,7700 932,7700 -0,244% 3,844%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 10.301.841,70 11.135,891 925,1000 925,1000 925,1000 -0,244% 3,861%