Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 25/06/2019

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 224.968,39 243,162 925,1800 925,1800 925,1800 0,051% 7,030%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 11.840.663,35 12.922,288 916,3000 916,3000 916,3000 0,051% 7,049%