Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Μικτά Εξωτερικού

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν το ενεργητικό τους σε όλα τα προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς. Δε επενδύουν άνω του 65% του ενεργητικού τους σε καμία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων και επενδύουν κατ΄ελάχιστο 10% σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Μεσαίος προς Αυξημένος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μέσο-μακροπρόθεσμος (3 έτη).
  • Η κατηγορία των Μικτών Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις χωρίς να αναλαμβάνουν όμως αυξημένο Β.Ε.Κ για ολόκληρο το κεφάλαιο τους.

Το ενεργητικό των Α/Κ επενδύεται στην Ελλάδα και τις Διεθνής Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές.

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: