ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων - Μικτό Εξωτερικού ΚΑ-965


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 26/414/8.4.2003, Φ.Ε.Κ Β΄543/06.05.2003


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε αγορές του εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει άνω του 65% του καθαρού ενεργητικού του σε καμία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων (μετοχικές αξίες, κρατικούς / εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε σχετικώς επιθετικούς επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων και μέσων της χρηματαγοράς κυρίως στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού και δευτερευόντως στην Ελλάδα.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεσαίος, αφού το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από ομολογιακούς και μετοχικούς τίτλους.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Factsheets Α/Κ
Δείτε τα Factsheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Δείτε τις 10ετης επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf).