Υποβολή Σχολίων, Υποδείξεων ή Παραπόνων

Μέσα από τα σχόλια, τις προτάσεις, τις υποδείξεις ή τα τυχόν παράπονά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να γίνουμε καλύτεροι.

Στόχος μας είναι η άψογη συνεργασία και εξυπηρέτησή σας.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρεία») έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την υποβολή, καθώς και για την κατάλληλη, αποτελεσματική διερεύνηση παραπόνων/καταγγελιών από υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία, ακολουθώντας πελατοκεντρική πολιτική και έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης, έχει ορίσει κεντρική και εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών (λειτουργία διαχείρισης παραπόνων), με στόχο την κεντρική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και τη διαχείριση παραπόνων.

Η Μονάδα Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών της Εταιρείας (λειτουργία διαχείρισης παραπόνων) αποτελείται από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των παραπόνων με ανεξάρτητο και δίκαιο τρόπο.

Η δυνατότητα υποβολής παραπόνων παρέχεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες δωρεάν.

Για την υποβολή παραπόνων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά στο 210 9007400 (για κλήσεις εντός Ελλάδας) ή στο +30 210 9007400 (για κλήσεις από το εξωτερικό) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30 έως τις 15:00

 • Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@nbgam.nbg.gr

 • Aποστέλλοντας επιστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

  ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  Λ.Συγγρού 103-105
  117 45 Αθήνα

Σας παρακαλούμε, προς διευκόλυνση του έργου της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., όταν υποβάλετε παράπονο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξετε, να φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τυχόν υφιστάμενη συνεργασία σας με την Εταιρεία (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, πατρώνυμο, ΑΦΜ). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε απάντηση με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. εγγράφως σε διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση αποστολής), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.
 • Περιγράψετε με ακρίβεια το ζήτημα, διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.

Σε περίπτωση υποβολής τυχόν παραπόνου σας προς την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια από την Εταιρεία είναι η εξής:
Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας, μελετάμε προσεκτικά το θέμα που αναφέρετε και, σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας. Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται και ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης ενημερώνεστε για το θέμα που μας θέσατε το συντομότερο δυνατό, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, στα χρονικά όρια που ορίζουν οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Εάν απαιτηθεί περαιτέρω χρόνος για τη διερεύνηση του θέματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

H Εταιρεία, κατόπιν αιτήματος υφιστάμενου ή δυνητικού πελάτη, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χειρισμού των παραπόνων που εφαρμόζει.

Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Εταιρείας, μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονό σας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στη διεύθυνση:
Eλληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 10440, +30 210 3376700
Fax: 210 3238821 – email:
info@hobis.gr

Ο «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την παροχή, μεταξύ άλλων, και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή» www.hobis.gr.

Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σας με την Εταιρεία μπορείτε να προσφύγετε και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, www.efpolis.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναρτημένες και περισσότερες πληροφορίες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, σημειώνεται δε ότι έχετε και τη δυνατότητα επιλογής δικαστικής διευθέτησης της διαφοράς σας (π.χ. με αστική αγωγή). Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξωδικαστικής επίλυσης των νομικών διαφορών σας με την Εταιρεία, έχετε δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασής σας σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Με στόχο την επίλυση/διευθέτηση των θεμάτων που θέτετε υπόψη μας μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων, η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., τους αποδέκτες, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, παρέχονται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgam.gr.