ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό ΚΑ-961


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 3/261/26.7.2001, Φ.Ε.Κ Β΄1199/17.09.2001


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, μέσων χρηματαγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει άνω του 65% του καθαρού ενεργητικού του σε καμία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων (μετοχικές αξίες, κρατικούς / εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται επίσης να επενδύει σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς αποτελούμενο από ομολογιακούς τίτλους, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεσαίος προς υψηλός, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο παρόν κανονισμός μαζί με την τελευταία ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο αποτελεί το πλήρες ενημερωτικό δελτίο.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.