Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΚΑ-971


Ημερομηνία Ανάληψης Διαχείρισης

07/11/2014


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται επίσης να επενδύει σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει άνω του 65% του καθαρού ενεργητικού του σε καμία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων (μετοχικές αξίες, κρατικούς / εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα.

Το μετοχικό τμήμα περιλαμβάνει μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Το ομολογιακό τμήμα του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει κυρίως κρατικούς και εταιρικούς τίτλους που διαπραγματεύονται στην ελληνική ή/και στις διεθνείς αγορές. Ο χρονικός ορίζοντας επένδυσης και η πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων του ομολογιακού τμήματος του χαρτοφυλακίου επιδιώκεται, στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης, να είναι σε συνάρτηση με το δείκτη αναφοράς του.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς αποτελούμενο από ομολογιακούς τίτλους, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι υψηλός, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.