ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό ΚΑ-970


Σύσταση

Αρ. Αδείας Ε.Κ.:215/03.07.2014


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σύγκριση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε α) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή/και β) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν δραστηριοποίηση ή/και έκθεση στην ελληνική αγορά, περιλαμβανομένων ομολογιακών τίτλων που εκδίδονται από θυγατρικές επιχειρήσεις εταιρειών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή/και γ) ομολογιακούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή/και λοιπών Ελλήνων εκδοτών. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις, λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του, μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α., καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι ομολογιακοί τίτλοι είναι βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων και δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Οι εταιρικοί ομολογιακοί τίτλοι που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι: Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Τροφίμων και Ποτών, Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, Τηλεπικοινωνιών Με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική, ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτιμάται μεσαίος προς υψηλός.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.