ΔΗΛΟΣ Money Plus – Διαχείρισης Διαθεσίμων ΚΑ-962


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 18/343/28.5.2002, Φ.Ε.Κ Β΄ 1173/10.09.2002


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του το Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.

Οι τοποθετήσεις των ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην απόφαση υπ’ αριθ. 6/587/2.6.2011 της Επ. Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατηγοριοποίησή του. Περαιτέρω στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνον για λόγους αντιστάθμισης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (*) έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής(**) έως δώδεκα (12) μήνες.

(*) Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

(**) Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις ανάλογες με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην διασφάλιση του κεφαλαίου τους.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι ελάχιστος, καθώς το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από μέσα χρηματαγοράς και καταθετικά προϊόντα.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.