ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό ΚΑ-962


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 18/343/28.5.2002, Φ.Ε.Κ Β΄ 1173/10.09.2002


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσοπρόθεσμη βάση.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως πέντε έτη), που διαπραγματεύονται στην Ελληνική αλλά και στις Ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο η μεσοσταθμική υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του, σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων κυρίως βραχυπρόθεσμης διάρκειας και μέσων χρηματαγοράς, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του εκτιμάται σχετικά χαμηλός.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.