ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus – Ομολογιακό ΚΑ-782

(Αλλαγή ονομασίας από ΔΗΛΟΣ Delta Bonus – Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus – Ομολογιακό Αρ. Απόφασης Ε.Κ.:269/3.07.2017)


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ 397/27.6.2007


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του, σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους εκδοτών της Ευρωζώνης, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική, ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτιμάται σχετικά χαμηλός.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.