ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό ΚΑ-957


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 142/23.3.1993, Φ.Ε.Κ Β΄ 270/21.04.1993


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι διαπραγματεύσιμοι στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του, καθώς και σε λοιπές κινητές αξίες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους εκδοτών της Ευρωζώνης, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.