ΔΗΛΟΣ USD Bond - Ομολογιακό Εξωτερικού ΚΑ-913


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 28/15.12.1994, Φ.Ε.Κ. Β΄42/24.1.1995


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους, οι οποίοι έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και λοιπές κινητές αξίες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται επίσης να επενδύει σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε διεθνείς ομολογιακούς τίτλους που έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ (USD).

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεσαίος, αφού το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, όμως υπάρχει και ένας σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος καθόσον η αποτίμηση του γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.