ΔΗΛΟΣ Blue Chips - Επιλεγμένων Αξιών - Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑ-953


Σύσταση

Φ.Ε.Κ Β΄432/24.06.1991


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από μερίσματα.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς επιλεγμένων μετοχών εσωτερικού, δίνοντας έμφαση σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς και μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού - εξωτερικού και καταθέσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχών κυρίως του ελληνικού Χρηματιστηρίου, στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυξημένος, αφού το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχικούς τίτλους.


Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.