ΔΗΛΟΣ Small Cap - Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑ-916


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 113/4.3.1999, Φ.Ε.Κ Β΄284/31.03.1999


Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς, κυρίως μετοχών εσωτερικού με έμφαση σε αυτές των εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (SMALL CAP).

Δευτερευόντως επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς και μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού - εξωτερικού και καταθέσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές που προσδοκούν υψηλή απόδοση από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυξημένος, αφού το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχικούς τίτλους.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.