ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό ΚΑ-753


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006, Φ.Ε.Κ Β΄539/02.05.2006


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα κυρίως από υπεραξία αλλά και από εισόδημα, μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφαλαίο επενδύει, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, κυρίως - δηλαδή σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμήνου – σε μερίδια μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή μερίδια άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους κλπ.), σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις. Επιπλέον, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε σκοπό είτε την αντιστάθµιση κινδύνου είτε την αποτελεσµατική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επιθετικούς επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις και επιθυµούν να επενδύσουν σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, αποτελούµενο κυρίως από επιλεγµένους µετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ ή άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) και οι οποίοι διαθέτουν υψηλή αξιολόγηση από έγκριτους διεθνείς Οίκους.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυξημένος, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ενημερωτικά Φυλλάδια
Δείτε τo Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
Δείτε τo Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.