ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό ΚΑ-752


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006, Φ.Ε.Κ Β΄539/02.05.2006


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Ειδικότερα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (πρωτίστως και σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του) και σε μερίδια ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ομολογιακών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του). Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (και άλλων κατηγοριών εκτός των μετοχικών, ομολογιακών).

∆ευτερευόντως το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισµού του, δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες, σε µέσα χρηµαταγοράς ή/και καταθέσεις. Επιπλέον, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα µε σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.

Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε (α) μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή/και μετοχές, ή σε (β) μερίδια ομολογιακών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ή/και χρεωστικούς τίτλους, ή σε (γ) μερίδια ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ Χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, αποτελούμενο κυρίως από μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) ποικίλων επενδυτικών στόχων και οι οποίοι διαθέτουν υψηλή αξιολόγηση από έγκριτους διεθνείς Οίκους.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεσαίος, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ενημερωτικά Φυλλάδια
Δείτε τo Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
Δείτε τo Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.