ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού ΚΑ-550


Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006, Φ.Ε.Κ Β΄539/02.05.2006


Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.


Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως –ήτοι σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)- σε επιλεγμένους ομολογιακούς τίτλους, κρατικούς και εταιρικούς, υψηλής εμπορευσιμότητας και πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από εκδότες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α., διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες διεθνείς κεφαλαιαγορές και εκφράζονται σε Δολάριο Η.Π.Α.(USD). Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και λοιπές κινητές αξίες, που έχουν κυρίως σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του. Μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.


Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κατ’ αρχήν σε όσους επιθυμούν να τοποθετήσουν τη διαθέσιμή τους ρευστότητα Δολαρίων Η.Π.Α. (USD), σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που τους παρέχει τη δυνατότητα να συσσωρεύσουν μεσομακροπρόθεσμα υψηλότερο εισόδημα από τις απλές τραπεζικές καταθέσεις και ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει καθημερινή αποτίμηση της επένδυσής τους σε Δολάρια Η.Π.Α. (USD).

Επίσης το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν οι επενδύσεις τους να συνδέονται με Δολάριο Η.Π.Α. (USD), επιδιώκοντας ικανοποιητικές μεσομακροπρόθεσμες αποδόσεις, έχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα άμεσης ρευστότητας.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι σχετικά χαμηλός. Επισημαίνεται ότι για όσους επενδυτές διαθέτουν τα προς επένδυση κεφάλαιά τους σε ΕΥΡΩ ή άλλο νόμισμα, υφίσταται και ένας σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος καθώς η αποτίμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD).

Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.

Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.

KIID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID).

Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Monthly Fact Sheets
Δείτε τα Monthly Fact Sheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.