Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εγκρίνει την Πολιτική Επενδυτικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρoνται τα εξής σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αξίες που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια:

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα μετοχικά δικαιώματα που απορρέουν από κινητές αξίες ασκούνται προς το συμφέρον των μεριδιούχων και των επενδυτών-εντολέων και ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του Ομίλου στον οποίο η Εταιρεία ανήκει.

H Διεύθυνση Επενδύσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης εισηγούνται στην Επενδυτική Επιτροπή ΟΣΕ, την πολιτική και τη στάση της Εταιρείας για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις αξίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των Α/Κ. Η Επενδυτική Επιτροπή ΟΣΕ συζητά τις εισηγήσεις και αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

Όσον αφορά στα Χαρτοφυλάκια Εντολής, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών, των οποίων οι μετοχές περιλαμβάνονται σε Χαρτοφυλάκια πελατών. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει το σχετικό δικαίωμα, ακολουθούνται αντιστοίχως τα ως άνω περιγραφόμενα αναφορικά με την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.